Vad är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)?

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, används för att man ska få en helhetsbild av vad en planerad verksamhet kan få för miljöpåverkan. MKB innehåller därmed en beskrivning, identifiering och bedömning av de betydande miljöeffekter som den planerade verksamheten kan medföra.

Miljökonsekvensbeskrivningar tillämpas idag globalt vid genomförande av olika projekt och verksamheter. I miljökonsekvensbeskrivningen anges de åtgärder som behöver vidtas för att miljöpåverkan ska bli så låg som möjligt till följd av ett projekt eller byggnation.

Vad ska en MKB innehålla?

Det finns preciserade krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla, men innehållet anpassas efter vad som är rimligt. Med det menas att uppgifterna som miljökonsekvensbeskrivningen innehåller ska vara rimliga med hänsyn till faktorer som planens innehåll, att vissa punkter bättre kan bedömas i samband med andra planer eller tillståndsprövningar, liksom detaljeringsgraden i beskrivningen. Det är i samband med länsstyrelsen som avgränsningen av MKB ska göras.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla:

 • En sammanfattning av planens innehåll, en tydlig beskrivning av dess huvudsakliga syfte och hur förhållandet till andra relevanta planer och program ser ut

 • Identifiering, beskrivning och bedömning de betydande miljöeffekter som genomförande av planen kan medföra

 • Identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska täckning

 • Uppgifter om planerade åtgärder för att kunna förebygga, förhindra, undvika eller motverka betydande negativa miljöaspekter

 • En sammanfattning av de överväganden som har gjorts och av vilka skäl som ligger till grund för de olika alternativ och eventuella problem och risker som de sammanställda uppgifterna kan medföra

 • Uppgifter om hur planen påverkar olika miljöförhållanden: 

 • Miljöns och miljöförhållandenas troliga utveckling om planen inte genomförs

 • Hur miljöförhållandena ser ut i de områden som kan komma att påverkas betydligt 

 • Befintliga miljöproblem som rör planens genomförande eller ett område som är av särskild betydelse för miljön

 • Hur man tar hänsyn till relevanta miljökvalitetsmål

 • En redogörelse för åtgärderna som har planerats för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför 

 • En icke-teknisk sammanfattning av punkterna ovan

Hur arbetar SEKA med miljökonsekvensbeskrivningar?

Vi på SEKA Miljöteknik upprättar miljökonsekvensbeskrivningar när en tillståndsprocess kräver det. Är du i behov av en MKB? Kontakta oss, så diskuterar vi detaljerna.