Vad är ADR 1.3-utbildning?

En ADR (Farligt gods) 1.3-utbildning är en lagstadgad utbildning för personer som på något sätt är delaktiga vid transport av farligt gods. Utbildningen ska innehålla tre utbildningsdelar och i vissa fall även en del om transport av radioaktiva ämnen klass 7. 

Reglerna gällande transport och hantering av farligt gods regleras enligt lagen SFS 2006:263. Utbildningskravet gäller personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, packar farligt gods, lastar och lossar den liksom personal som i sitt arbete genomför transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Exempel på farligt gods

  • Explosiva ämnen

  • Gaser

  • Brandfarliga ämnen

  • Giftiga ämnen

  • Frätande eller radioaktiva ämnen 

ADR 1.3-utbildning - syfte

Syftet med en ADR 1.3-utbildning är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som förknippas med deras hantering av farligt gods och vilka regler som gäller. 

  1. Allmän utbildning: Den allmänna delen av utbildningen ska beröra allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

  2. Funktionsspecifik utbildning: Den funktionsspecifika delen ger, beroende på personalens ansvar och arbetsuppgifter, en detaljerad utbildning om gällande bestämmelser som reglerar transport av farligt gods. Om transporten av farligt gods omfattar flera transportlag ska personalen även utbildas om gällande bestämmelser för andra transportlag. 

  3.  Säkerhetsutbildning: Genom säkerhetsutbildningen ska personalen få utbildning i om de risker och faror som farligt gods kan medföra, inklusive riskerna för skador till följd av transport, lastning och lossning av farligt gods.

ADR 1.3-utbildning med SEKA Miljöteknik

SEKA Miljöteknik anordnar utbildningar som anpassas efter er verksamhet, i enlighet med kraven i lagstiftningen. Vi utför även specialanpassade utbildningar inom miljöområdet, som berör allt från miljörätt till avfallsproblematik.

Kontakta oss för mer information!