Tillståndsärenden

SEKA Miljöteknik AB är ett specialistbolag inom upprättande av tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet.

Våra erfarna konsulter hjälper er med kontakten med berörda myndigheter, upprätta en miljökonsekvensbeskrivning samt ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för 
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Allt inom ramen för att verksamheten skall ha en positiv utvecklingsmöjlighet i ett långt tidsperspektiv.