Miljöinventeringar

Behöver ni veta fastigheters miljöstatus inför försäljning, nybyggnation, rivning eller nedläggning? SEKA Miljöteknik AB hjälper dig att utreda miljösituationen i t.ex. byggnader. Vi genomför miljöinventeringar, provtagningar och riskbedömningar, tar fram kostnadsförslag och åtgärdsplaner och kan dessutom erbjuda hjälp att sanera förorenad miljö.

Syftet med en miljöinventering är att identifiera miljöfarliga och miljöstörande material i t.ex. byggnader inför ombyggnation/renovering, fastighetsöverlåtelse eller liknande.

Provtagning och undersökning av byggnadsdelar och byggnadsmaterial utförs med avseende på farligt material som vid rivning, demontering kan bli föremål för speciell hantering. 
Exempel på sådant material kan vara t.ex. asbest, PCB, tungmetaller etc.

Exempel på tjänster inom området miljöinventeringar:

 • Historiska utredningar och intervjuer
 • Miljöinventering av material i t.ex. byggnader
 • Upprättande av rivningsplan
 • Klassificering och karakterisering av byggavfall
 • Provtagning av byggmaterial, jord, grund- och ytvatten
 • Översiktliga fältmätningar (t ex PID, XRF, radon)
 • Provtagning av inomhusluft (VOC, PAH, partiklar, radon)
 • Kostnads- och åtgärdsförslag

SEKA Miljöteknik AB åtgärdar förorenad miljö:

 • Rivning och sanering av farligt avfall
 • Sanering av kemikaliespill och utsläpp
 • Insamling, sortering och borttransport av farligt avfall till destruktion/efterbehandling
 • Genomförande av marksaneringar, borttransport av förorenade massor
 • Projektledning
2019-02/dsc-0017
2019-02/dsc-6525
2019-02/dsc-6439
2019-02/dsc-1521
2019-02/dsc-1468
2019-02/dsc-1782
2019-02/dsc-3008
2019-02/dsc01306-small-