Markundersökningar

I Sverige finns många tusen förorenade områden som utgör ett allvarligt hot mot hälsa och miljö. Exempel på sådana områden är industriområden, bensinstationer samt avfallsdeponier.

SEKA miljöteknik AB har mångårig erfarenhet av provtagning med efterföljande utredningar gällande markanvändning och saneringsbehov.

Exempel på tjänster inom området markundersökningar:

  • Inventeringar och utredningar gällande förorenade områden
  • Inventeringar och utredningar gällande förorenade byggnader
  • Fältundersökningar och provtagning
  • Fördjupade miljöutredningar
  • Riskanalys och riskbedömning
  • Åtgärdsförslag och saneringsstrategier
  • Genomförande av sanering och borttransport av förorenade massor
  • Efterkontroll
  • Akuta miljöuppdrag (t.ex. oljeutsläpp)