Granulatfälla

En lösning för att lokalt rena dagvattnet vid konstgräsplaner.

Konstgräsplaner tycks ha kommit för att stanna. Fördelarna jämfört med naturligt gräs kan vara flera och årligen anläggs runt 100 nya planer runtom i landet. På senare tid har dock uppmärksamhet riktats mot de negativa miljöeffekter detta medför. Forskning visar bland annat att det finns en lokal miljörisk i anslutning till konstgräsplaner och att miljöfarliga ämnen riskerar läcka och hamna i anslutande vattendrag. I en färsk rapport gör IVL bedömningen att konstgräsplaner utgör den näst största bidragande källan till mikroplaster i haven efter biltrafik. Granulat från konstgräsplaner försvinner och måste fyllas på, årligen uppskattas ett svinn om 3 – 5 ton per elvamannaplan varav en stor del följer med dagvattnet från anläggningen.

SEKA erbjuder en kostnadseffektiv lösning som möjliggör uppsamling av det granulat som följer med ytvattnet ned i brunnarna.

Med hjälp av en filterpåse i slitstark nylon samlas det granulat som når brunnen upp vilket möjliggör ett återbruk av materialet. Anläggningspersonal på plats tömmer enkelt filterpåsen vid behov och återför materialet till planen. Detta medför en besparing av materialkostnader och bidrar till en bättre miljö!

Tömning av filterpåsen utförs enkelt och sker vid behov. Tömningsfrekvensen beror av tillströmningen av granulat. Detta ger minimala löpande kostnader. Om filterpåsen blir full säkerställs ett fortsatt flöde förbi filtret genom en by-passkonstruktion i ramen. Rengöring sker genom avspolning med vatten om nödvändigt.

Vid behov kan granulatfällan kompletteras med brunnsfilter för att filtrera vattnet från urlakade 
tungmetaller och petroleumprodukter.